logos
Migrazioak eta Europako gutxiengo kultural eta linguistikoak

MAIATZAREN 26KO JARDUNALDIA

Migrazioak eta Europako gutxiengo kultural eta linguistikoak

Hizkuntzak:

euskara, ingelesa & gaztelania

Europara iristen ari den migratzaile-kopuru handiak harrerari, kokatzeari eta gizarte-integrazioari buruzko erronka handiak pausatzeaz gain, espero gabeko ondorioak izan ditzake komunitate espezifikoen baitan.

Migratzaile-fluxuak eta hizkuntza minorizatuetan izan dezaketen eragina desegoki kudeatzen badira, inpaktu negatibo nabarmena paira dezakete atzen horiek. Klaru dago politika egokiak eta zentzudunak abian jarri behar direla arrisku hori ebitatzeko.

Jardunaldiaren helburuak hauek dira:

 • Migratzialeen fluxuak Europako gutxiengo kultural eta linguistikoetan duten eragina aztertzea.
 • Ondorioez gogoeta egitea.
 • Egoera egokitasunez kudeatzeko politikak proposatzea.
 • Arrakasta-kasuak eta praktika onak erakustea.

EGITARAUA

 • 8,45 h: Parte hartzaileak akreditatzea
 • 9,15 h: Antolatzaileen ongi etorri hitzak
 • 9,30 h: Sarrera-hitzaldia: ‘Dibertsitate konplexua, immigrazioa eta hizkuntza-politika’
  Peter Kraus (Augsburg-eko Unibertsitatea)
 • 10,30 h: Hitzaldia: ‘Hizkuntza, elementu etnikoak edo zibikoa’
  Nuria Franco-Guillen (Pompeu Fabra Unibertsitatea, Bartzelona)
 • 11,00 h: Kafea
 • 11,15 h: Panela: ‘Hizkuntza minorizatuak eta migratzaileak Europan’
  Catrin Wyn Edwards (Aberystwythko Unibertsitatea, Gales)
  Cor van de Mer (Fryske Akademie, Frisia)
  Oriol Amoros (Generalitat de Catalunya)
  Xabier Aierdi (Euskal Herriko Unibertsitatea)
 • 12,45 h: Panela: ‘Euskal Herriko esperientziak’
  Petra Elser, ‘Lan-tokian hizkuntza ikastea’
  Leire Diaz de Gereñu, ‘Gasteizko eskola baten esperientzia’
  Ainara Santaquiteria, ‘Auzoko eta euskalgintzaren beste esperientzia batzuk’
 • 14,00 h: Itxiera

Oharra: Sarrera libre da, baina www.ezkerraberri.eus webgunea izena ematea ezinbestekoa da.
Parte hartzaileak izena emandako ordenaren arabera onartuko dira gelaren edukiera bete arte.
Aldibereko itzulpena egongo da.

DOAKO SARRERA

ezinbestekoa izena ematea

TOKI MUGATUAK

Pribatutasun-politika onartzen dut *

* Ezinbesteko eremuak

NON?

Bizkaia Aretoa, (Sala Azkue)
Abandoibarra, 30
Bilbao

logos
Migrazioak eta Europako gutxiengo kultural eta linguistikoak

JORNADA 26 DE MAYO

Migraciones y minorías lingüísticas en Europa

Lenguas:

Euskara, inglés y castellano

La llegada de un gran flujo de migrantes es un importante desafío desde el punto de vista de su acogida, alojamiento e integración social, pero, además, puede tener consecuencias inesperadas para ciertas comunidades.

Una gestión inadecuada de los posibles impactos de los flujos migratorios en las lenguas minoritaria puede acarrear consecuencias negativas para esas lenguas. Es necesario diseñar políticas adecuadas y sensatas para evitar ese riesgo.

Los objetivos de las jornadas son:

 • Estudiar el impacto de los flujos migratorios en las lenguas minoritarias de Europa.
 • Reflexionar sobre sus efectos.
 • Proponer políticas adecuadas para gestionar la situación.
 • Mostrar buenas prácticas y casos de éxito.

PROGRAMA

 • 8,45 h: Acreditación de los participantes
 • 9,15 h: Palabras de bienvenida de los organizadores
 • 9,30 h: Conferencia inaugural: ‘Diversidad compleja, inmigración y política lingüística’
  Peter Kraus (Universidad de Augsburg)
 • 10,30 h: Conferencia: ‘La lengua factor étnico o cívico?’
  Núria Franco-Guillén (Universidad Pompeu Fabra, Barcelona)
 • 11,00 h: Café
 • 11,15 h: Panel: ‘Las lenguas minoritarias y los migrantes en Europa’
  Catrin Wyn Edwards (Universidad de Aberystwyth, País de Gales)
  Cor van de Mer (Fryske Akademie, Frisia)
  Oriol Amoros (Generalitat de Catalunya)
  Xabier Aierdi (Universidad del País Vasco)
 • 12,45 h: Panel: ‘Diversas experiencias en el País Vasco’
  Petra Elser, ‘Aprender una lengua en el trabajo’
  Leire Diaz de Gereñu, ‘Experiencia en una escuela de Vitoria’
  Ainara Santaquiteria, ‘Auzoko y otras experiencias de los movimiento sociales de revitalización del euskara’
 • 14,00 h: Cierre

Nota: La entrada es libre pero es imprescindible inscribirse en www.ezkerraberri.eus
Los participantes serán admitidos en orden de inscripción hasta cubrir el aforo.
Habrá traducción simultanea.

INSCRIPCIÓN GRATUITA

pero obligatoria para asistir

PLAZAS LIMITADAS

Acepto la política de privacidad*

* Campos imprescindibles

¿DÓNDE?

Bizkaia Aretoa, (Sala Azkue)
Abandoibarra, 30
Bilbao

logos
Migrazioak eta Europako gutxiengo kultural eta linguistikoak

CONFERENCE OF MAY 26th

Migrations and cultural and linguistic minorities in Europe

Languages of the conference:

Basque, English & Spanish

The big number of migrants arriving Europe poses a challenge not only for the reception, accomodation and social integration of them, but it can also have unexpected consequences for specific groups or communities.

Poor management of migratory flows and their impact on minority languages and cultures could put some of those in danger of disappearing. It is clear that sound and sensitive policies should be pushed forwards to avoid such risk.

The aims of the conference are:

 • Study the impact of migratory flows in the cultural and linguistic diversity in Europe.
 • Do a reflection on their consequences.
 • Propose policies for proper management of the situation.
 • Show success stories and best practices.

Program

 • 8,45 h: Accreditation of participants
 • 9,15 h: Welcome words by organizers
 • Opening lecture: ‘Complex diversity, immigration, and language policy’
  Peter Kraus (University of Augsburg)
 • 10,30 h: Lecture: ‘Language, ethnic or civic element?’
  Núria Franco-Guillén (Pompeu Fabra University, Barcelona)
 • 11,00 h: Coffee break
 • 11,15 h: Panel: ‘Minority languages and migrants througout Europe’
  Catrin Wyn Edwards (University of Aberystwyth, Wales)
  Cor van de Mer (Fryske Akademie, Friesland)
  Oriol Amoros (Generalitat de Catalunya)
  Xabier Aierdi (University of the Basque Country)
 • 12,45 h: Panel: ‘Experiences in the Basque Country’
  Petra Elser, ‘Workplace and language learning’
  Leire Diaz de Gereñu, ‘A school experience in Vitoria-Gasteiz’
  Ainara Santaquiteria, ‘Auzoko and other experiences of the Basque revitalisation movement’
 • 14,00 h: Closing

Note: Entry is free, but it is compulsory to register at www.ezkerraberri.eus
Participants will be admitted in order of registration up to the maximum seating capacity.
Interpretation will be provided.

FREE REGISTRATION

but it is compulsory to register

LIMITED CAPACITY

I accept the privacity policy *

* Required fields

¿DÓNDE?

Bizkaia Aretoa, (Sala Azkue)
Abandoibarra, 30
Bilbao


This conference is financially supported by the European Parliament.
The European Parliament is not liable for the content of the conference nor the opinions of the speakers.
This conference is a joint initiative of Ezkerraberri Fundazioa, EHUgune and Centre Maurits Coppieters.